Malihulya

Author: Tayfun Pirselimoǧlu
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789752730861
Size: 54.79 MB
Format: PDF, ePub
View: 313
Download Read Online

Derg H

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.79 MB
Format: PDF
View: 7417
Download Read Online
(s. 164). Bunlar da Doğu öykü geleneği ndeki 'kıssadan hisse' anlayışının
Malihulya' iİüVa yansımalarıdır. Ayrıca bu çerçeve öykü içindeki küçük öy- külerin
hepsi, olağandışı, garip, acayip olaylarla ve rastlantılarla dolu. sonu hüsranla
biten ya da Yahya Kemal'in "Mchlika Sultan" adlı şiirinde bulunan "Bu emel
gurbetinin yoktur ucu;/ Dâima yollar uzar, kalh üzulür; l Ömrü oldukça yürür her
yolcu JVarmadan menzile bir yerde ölür. (...) Mchlika Sultana âşık yedi
gençJSeueler geçti, henüz ...

Y Dig R Cilt Hastal Klar Ve Tedaviler

Author: İbn-i Şerif (Tabîb)
Publisher:
ISBN: 9789759233013
Size: 30.81 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4147
Download Read Online
... dâne- çâdır ve kust ve dâr-ı fülfül her birinden altışar direm za'ferân buçuk
direm asel ile karışdıralar ve altı ay arpada saklayalar şerbeti bir denk yâ iki denk
ola diş agrısına kim soukdan ola ve kulunca ve südde-i cigere ve cigerin
katılıgına ve mi'de souk- luguna ve bevl tutulduguna ve soukdan olan illetlerin
cem'îsine fâ'îde ider. Üçüncü Bât Mâlihulyâ ve Dîvânelikdedir [mâlihülyâ alâmeti
yalnızlık sevmek ve aydınlık sevmemekdir ve fikr-i fâsid kal- makdır] mâlihülyâ
alâmeti mi'dede ...

Me Kku L U K

Author: Bahir Selçuk
Publisher:
ISBN:
Size: 41.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 959
Download Read Online
Ammâ dimâğ-ı bî-çâreye ğalebe-i sevdâ-yı 'aşk (10) ile bir özge mâlîhulyâ istîlâ
itdi ki hilâl-ı muşâhabetde bî-münâsebet (1 1) bu teklîf-i hâm ile tekdîr-i zamîr-i
cânân idüp "Elbette 'azîz başun içün (12) kebş-i vücüdımı kendi dest-i mübârekün
ile kurbân eyle ki âhjr demde cemâlüne nigerân (13) nigerân teslîm-i cân
eyleyeyüm. Şöyle ki bu 'ıyd-ı sa'îde irmezsem muhakkak bilesin ki (14) ben
çâkerün küstâhâne vücüd-ı nâz-perverdüne âfet-resân-ı ihlâk olurın. (15) Beyt: 1
âh u vâh: âh vâh ...

E Il Da Lar

Author: Yahya Kemal
Publisher: KUBBEALTI PUBLISHING
ISBN: 9789757618515
Size: 36.32 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6233
Download Read Online
651 malihulya. Karasevda, kuruntu. 652 malûl ol-. Hastalan-, hasta ol-. 136 O ı:::;
Yunan Buhranı.

Kinci T Rk Tarih Kongresi

Author: Türk Tarih Kongresi (2nd : 1937 : Istanbul, Turkey)
Publisher:
ISBN:
Size: 44.78 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7411
Download Read Online
... hücrelerin her birinde ikişer penceresi olup taşrasında olan gülistanı hiyabana
nâzırdır.» Bu noktanın da anlaşılmış olacağını zannediyoruz. Bahsi bitirmeden
yine çok eski tıp kitaplarımıza göre, delilerin tedavisine ait bir kaç satır yazacağız:
Eski tıp kitaplarımız bugün de ehemmiyetli akıl hastalığı sayılan malihülya «
melancolie» yi şöyle tarif ve tedayi ederler: «Malihülya, fasit fikir eylemek,
korkulmaya- cak şeylerden korkmak, daima düşünceli olmak, adamdan kaçıp
yalnızlığa gitmek, ...

Yeni T Rk L Gati

Author: İbrahim Alâettin Gövsa
Publisher:
ISBN:
Size: 13.30 MB
Format: PDF, Docs
View: 5000
Download Read Online
Malihulya Malperest te mensup ve müteallik. Devletin varidat ve masrafının usulü
idaresine ait. Malihulya [i ] Karasevda, merak. Kuruntu. Malik [s] Sahip,
tasarrufunda olan, mutasarrıf. Malikâne [i ] Büyük arazi, çiftlik v. s. Malikiyet [i]
Malik ve sahip olma. Tasarruf ve temellük hakkı. Malisör [i] Arnavutluğun bir kısım
ahalisine verilen isim. Maliye [i ] Devletin bütçesini yapıp idare eden resmî daire,
Maliye Vekâ - leti. Bu dairenin içinde bulunduğu bina. Maliyeci [i ] İktisat âlimi,
malî işleri bilen ...

Ayin Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 13.26 MB
Format: PDF, Docs
View: 6820
Download Read Online
Arap milletlerini herkesten ziyade bizim tanımamız ve ne kadar «malihülya» ya
meyilli olduklarını bilmemiz lâzımgelirken onları böylesine böbürlendirecek bir «
tâviz» de bulunmamızı başka türlü tavsif etmek mümkün değildir. Bütün bunlar
dış politikanın yalnız iyi niyetle ve civanmertlikle yürütülebileceği kanaatimizden
ileri geliyor. Gerçi prensip itibariyle, bunun böyle elması icap eder. Fakat, şu sert
realiteler âleminde, bize kim böyle bir dış politika misali gösterebilir? Tarihten
aldığımız ...

Halk Piyesleri

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.64 MB
Format: PDF, ePub
View: 5570
Download Read Online
Sevadi - Efendi Baba.. malihülya. Rakıma - A.. a.. neden malihülya olsun... Efendi
Babanın sayesinde hepsi olacak. Kırtas - Ee.. emel ve arzunuz nedir ? Sevadi - O
.. o.. neler neler.. yalılar.. konaklar.. köşkler. Nemika - Elmaslar, inciler. Rakıma -
Atlar, arabalar, cariyeler, uşaklar, çifte çifte kayıklar, piyadeler. Kırtas - Vav, vay,
vay.. dur bakalımı canım daha üç gün olmadı (9uler). Temellûk - Sayei
seniyenizde elbette olur efem. Kırtas - İyi söylüyorsunuz.. cümlenizin arzu ve
emelinizi yerine ...