Medeni Usul Hukuku

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750604105
Size: 49.70 MB
Format: PDF
View: 6927
Download Read Online
rakmak, davadan feragat etmek ya da davayı geri almak suretiyle davacı davasını
takipten vazgeçebilir. Ancak, bunların her birinin sonuçları farklıdır. Usulüne
uygun olarak açılmış bir davada davacı, duruşma günü kendisine tebliğ edildiği
halde duruşmaya gelmezse, davalının davayı takip etmek istememesi üzerine
dosya işlemden kaldırılır. Davacı belli bir süre içinde davanın yenilenmesi
talebinde bulunmazsa, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Bu durumda,
davacı ...

Davaci

Author: John Grisham
Publisher:
ISBN: 9789751415073
Size: 79.80 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6648
Download Read Online

Osmanl Mahkemesi

Author: Abdullah DEMİR
Publisher: Işık Yayıncılık Ticaret
ISBN: 9944766992
Size: 54.77 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6306
Download Read Online
Ancak dava konusu ile şahitlik arasındaki farklılık davacı tarafından düzeltilirse
şahitlik geçerliolur. Mesela, davacı beş yüzlira dava ettiğinde, şahitler bin liraya
şahitlik etseler şahitlikleri kabul edilmez. Ancak davacı alacağının aslında bin lira
olduğunu ancak beş yüz lirasını aldığını, şahitlerin bunu bilmedikleri içinbin
liraalacağa şahitlik ettiklerini söylese şahitlik kabul edilir. 137 Davacı mutlak
mülkiyet iddiasında bulunurken,şahitler sebebe bağlımülkiyete (mülki mukayyet)
şahitlik ...

T Rkiye De Kad Na Y Nelik Iddet

Author: Dilek Karal
Publisher: International Strategic Research Organization (USAK)
ISBN: 6054030647
Size: 33.91 MB
Format: PDF, ePub
View: 3601
Download Read Online
Davacı, Yenipazar'ın yoksul mahallelerinden gelen okuma-yazması olmayan bir
kadındı. Daha önceki duruşmalarda kadın aile içi şiddete maruz kaldığı ve
şiddetli geçimsizlik nedenleri ile eşinden boşanmak istediğini dile getirdi. Yasaya
göre aşağılama ve şiddetin tekrarı tek başına boşanma için yeterli bir sebep
olmasının yanı sıra şiddet uygulayana cezai işlem başlatılmasına imkân tanıyor.
Duruşmanın başlangıcında hakim, davacı kadından şiddet gördüğü durumlardan
birini ...

N N El K Tabi

Author:
Publisher: EFSANEM YAYINLARI
ISBN:
Size: 44.83 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1449
Download Read Online
Davacı işçinin, kıdem tazminatı, manevi tazminat, fazla mesai, son üç yılın ücreti
ile fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini talep ettiği davada,
davacı tanıklarının işverenle iş sözleşmesi kapsamında çalışmaları ve yakınlık
durumları dikkate alındığında, davacının iş sözleşmesinin, davalı işveren
tarafından hakaret edilmesi nedeniyle davacı tarafından feshedildiği, uzun
süredir davalı işverene ait işyerinde çalışan işçinin fazla mesai ücretinin
ödenmediği anlaşıldığından, ...

4 T Ketici Hukuku Kongresi Makale Bildiri Ve Ses Z Mleri

Author: Hakan Tokbaş
Publisher: Aristo YAYINEVİ
ISBN: 6051680519
Size: 53.14 MB
Format: PDF
View: 3085
Download Read Online
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Konuya Bakışı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
07.10.2009 gün , Esas:2009/3-392 Karar:2009/410 Taraflar arasındaki “İtirazın
İptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Didim (Yenihisar) Sulh
Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.03.2008 gün ve
2007/346 E-2008/144 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından
istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 28.10.2008 gün ve 2008/11249-
18113 sayılı ...

Ceza Muhakemesi

Author: Erdal Noyan
Publisher: Erdal Noyan
ISBN:
Size: 28.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 6047
Download Read Online
Davacı, hükmün tefhimine kadar davadan vazgeçebilir. Şu kadar ki, Ceza
Kanununun 460 ve 489 uncu maddeleri hükmü bakidir. Cumhuriyet
Müddeiumumisinin davaya müdahale ve iştirak etmediği hallerde davacı bizzat
duruşmaya gelmez veya bir müdafi tarafından temsil edilmez yahut mahkeme
bizzat huzurunu emretmişken duruşmanın herhangi bir celsesinde bulunmaz
veyahut mahkeme kendisine bir mehil tayin edip de buna riayet olunmaması
şahsi davadan vazgeçmesini ...

Dare Hukuku

Author: Kemal Gözler
Publisher: Kemal Gözler
ISBN: 9757338893
Size: 48.53 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6252
Download Read Online
davacı ile davalı idare arasında yapılan iş ve ücret sözleşmesinin 10'uncu
maddesinde sözleşmelinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine
göre sigortalı olarak çalışacağı ve sosyal güvenlik bakımından Sosyal Sigortalar
Kanununa tabi olduğu, 11'inci maddesinde de bu sözleşmenin uygulanmasıyla
ilgili uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili
olduğu hükmüne yer verildiği” gerekçesiyle davacı ile davalı idare arasında
yapılan ...

Medeni Hukuk Ders Notlar

Author: Teknocopy Ders Notları
Publisher: Teknocopy
ISBN:
Size: 20.72 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6191
Download Read Online
HUKUK DAİRESİ E. 2012/{3126 K. 2013/244 T. 44.1.2013 ÖZET: Davacı kadının
başka biri ile yaşadığı ve ondan bir çocuğunun olduğu anlaşılmaktadır.
Boşanmaya neden olan olaylarda davacı kadın tam kusurludur. Boşanmayı
isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp
daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber,
boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve
bunun belirlenmesi ...

Hukuka Giri

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750600991
Size: 78.33 MB
Format: PDF, ePub
View: 6002
Download Read Online
Davada taraflardan biri davacı, diğeri ise davalıdır. Dava, iddia ve savunma
olmak üzere iki kısımdan oluşur. Davacının talebinin özünü iddia oluşturur. Böy-
Savunma: Davalının, [e bir iddia karşısında kalan davalı, bu iddiaya karşı
kendisini savunur. Savunma, kendisine karşı ileri sürülmüş olan talebin davalının
kendisine karşı ilen sürülmüş olan talebin tamamen veya kısmen doğru tamamen
veya kısmen olmadığını ileri sürmesi demektir ki, buradan savunmanın özünü de
iddianın ...